Verkoop voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE www.menzzo.nl

JURIDISCHE KENNISGEVING

De site www.menzzo.nl wordt beheerd door het bedrijf DAVLI

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 36.112 euro.

Geïdentificeerd onder nummer 318 607 843 (RCS BOBIGNY)

Hoofdkantoor: 19 rue de Marignan

75008 PARIS - FRANCE

Adres van het magazijn van onze logistiek medewerker LOGIDAV: 4, rue du Courson - 94320 THIAIS

BTW-nummer: FR 913 186 07 843

E-mail : [email protected]

Host van de site: Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210, VS

 

 

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

1.1 Toepassing en afdwingbaarheid

Het doel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de site (hierna "de algemene voorwaarden") is om de regels vast te stellen voor het gebruik van de site door de klant en om de verkoop van onze producten op de site te regelen.

Zo verbindt de Klant zich ertoe om bij elk van zijn bezoeken aan de Site de Algemene Voorwaarden na te leven die van toepassing zijn op alle producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site, ongeacht of deze gratis worden aangeboden of worden verkocht.

Bijgevolg aanvaardt de Klant alle Algemene Voorwaarden vóór elke aankoop, raadpleging van informatie en/of eenvoudig gratis gebruik van de Site.

Tenzij het tegendeel bewezen is, vormen de gegevens die op de Site zijn opgenomen het bewijs van alle transacties tussen ons bedrijf en de Klant.

De Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op producten die worden geleverd aan Klanten die niet-commerciële personen zijn, gevestigd in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Italië, Duitsland, Roemenië, Luxemburg, Nederland en Portugal.

De Algemene Voorwaarden en alle contractuele informatie worden op de Site uitsluitend in de Franse taal gepresenteerd.

Ons bedrijf is te allen tijde vrij om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt daarom aangeraden om regelmatig te verwijzen naar de laatste versie van de Algemene Voorwaarden die permanent beschikbaar is op de Site. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn echter die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling.

Voor bepaalde diensten op de Site kunnen specifieke aanvullende en specifieke verkoop- en gebruiksvoorwaarden vereist zijn. Deze bijzondere verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en dienen door de Klant te zijn aanvaard.

De tijdelijke niet-toepassing van een of meerdere clausules van de Algemene Voorwaarden door onze onderneming mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een verzaking van haar kant om zich te beroepen op een van de genoemde clausules.

Evenzo is elke voorwaarde, in strijd met de Algemene Voorwaarden, gevraagd door de Klant en niet aanvaard door ons bedrijf, niet afdwingbaar jegens ons.

1.2 Definities

In de Algemene Voorwaarden hebben woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

Ontvangstbevestiging betekent de e-mail die door ons bedrijf naar de Klant wordt gestuurd met een samenvatting van de elementen van zijn bestelling.

Toegangscodes zijn de identificatiecode van de Klant en zijn inlogwachtwoord die aan ons bedrijf zijn verstrekt bij het openen van zijn Account, waardoor hij zich kan identificeren, een bestelling kan plaatsen en permanent toegang heeft tot zijn Account. De Klant verbindt zich ertoe zijn Toegangscodes geheim te houden en onthoudt zich ervan deze in welke vorm dan ook aan derden mee te delen. In geval van verlies, diefstal of per ongeluk openbaarmaking van hun toegangscodes, moet de klant onmiddellijk Customer Service op de hoogte via e-mail of per post, waarbij de toegangscodes zo spoedig mogelijk te annuleren.. De Klant ontvangt dan nieuwe Toegangscodes. 

Klant betekent elke niet-commerciële natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Site.

Account betekent de ruimte die op de Site aan de Klant ter beschikking wordt gesteld en die hem in staat stelt een bestelling te plaatsen en toegang te krijgen, na zich te hebben geïdentificeerd aan de hand van zijn Toegangscodes, tot alle hem betreffende gegevens, bestellingen en eventuele facturen.

Cookie is een klein stukje informatie dat een website naar de harde schijf van een pc kan sturen en het vervolgens kan opsporen. De cookies die op de Site worden gebruikt, maken het mogelijk om de diensten en secties te identificeren die de Klant heeft bezocht, en meer in het algemeen zijn bezoekgedrag. Deze informatie is nuttig voor het beter personaliseren van de diensten, inhoud, promotieaanbiedingen en banners die op de Site verschijnen. Cookies zijn ook nodig voor het goed functioneren van bepaalde diensten of om hun publiek te meten. Naast het vooraf informeren van de Klant over het plaatsen van cookies, kan zijn toestemming in bepaalde gevallen vereist zijn door middel van een toestemmingszone of een samenhangend vakje op het registratieformulier van de klant. Als de browser op de pc van de klant is geconfigureerd om cookies te weigeren of als de klant de installatie ervan niet accepteert, kan de toegang tot bepaalde diensten van de site worden belemmerd of zelfs onmogelijk worden gemaakt. De Klant kan cookies deactiveren of verwijderen via de opties van zijn browser. Omdat elke browser anders is, wordt de Klant uitgenodigd om de instructies voor zijn browser te raadplegen om deze naar zijn wens te configureren. De bewaartermijn van deze informatie op de computer van de Gebruiker is maximaal 6 maanden vanaf hun plaatsing.

Profiel betekent de informatie die door de Klant wordt meegedeeld bij de registratie, namelijk de persoonsgegevens van de Klant die nodig zijn voor het beheer van zijn bestellingen en zijn toegang tot bepaalde secties of diensten op de Site.

Ondertekening betekent aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Klant door ze online te valideren door op de validatieknop te klikken alvorens zijn bestelling te bevestigen.

Site verwijst naar alle producten en diensten die door ons bedrijf op internet worden aangeboden vanaf het adres www.menzzo.nl.

 

 

ARTIKEL 2 - TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE SITE

2.1 De apparatuur (computers, telefoons, software, telecommunicatiemiddelen, enz.) die toegang geven tot de Site zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant, evenals de telecommunicatiekosten die het gebruik ervan met zich meebrengt.

2.2 Om te kunnen bestellen, moet de Klant een online registratieformulier invullen waarin hij zijn Profiel meedeelt om de verwerking en uitvoering van zijn bestelling mogelijk te maken.

Tijdens deze registratie verbindt de Klant zich ertoe om de juiste, exacte en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd in het registratieformulier en deze onverwijld up-to-date te houden.

In het geval dat de Klant valse, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige informatie verstrekt, heeft ons bedrijf het recht om zijn bestelling te weigeren.

De Klant is ook verantwoordelijk voor alle financiële gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Site in zijn naam maar ook voor rekening van derden, waaronder minderjarigen, behalve om een frauduleus gebruik aan te tonen dat niet het gevolg is van een fout of nalatigheid van zijn kant.

2.3 In het algemeen, en zonder dat deze lijst als volledig wordt beschouwd, verbindt de Klant zich ertoe:

 • gebruik en/of download de informatie die op de site verschijnt op zijn apparatuur alleen voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel en in de tijd beperkt gebruik;
 • de gedownloade informatie alleen op papier afdrukken op voorwaarde dat de aldus samengestelde kopieën uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn, wat in het bijzonder elke reproductie voor professionele of commerciële doeleinden of voor massale distributie, gratis of betalend, uitsluit;
 • de Site niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te reproduceren, in het bijzonder op een andere site of een intern bedrijfsnetwerk;
 • niet te reproduceren, opnieuw te gebruiken, samen te vatten, te wijzigen, te wijzigen, te verplaatsen, te extraheren, te vervangen, op te slaan of opnieuw te distribueren, te reproduceren, weer te geven of te behouden, direct of indirect, op welke drager, met welke middelen en in welke vorm dan ook, het geheel of een deel van de informatie en/of reproductie (illustraties, foto's, enz.) die op de Site verschijnen en/of de naam, logo('s), merk(en) van ons bedrijf of van een derde partij;
 • passende controlesystemen opzetten in overeenstemming met de technische ontwikkelingen om elke "piraterij" van de site te voorkomen en in het bijzonder om illegaal gebruik of gebruik in strijd met de algemene voorwaarden van alle of een deel van de informatie en reproducties die op de site verschijnen op enigerlei wijze en in elke vorm;
 • ons bedrijf op de hoogte stellen zodra het zich bewust wordt van een "piraterij" en in het bijzonder van elk ongeoorloofd of niet-contractueel gebruik van de gehele of een deel van de site, ongeacht de gebruikte distributiemethode.

2.4 Evenzo verbindt de Klant zich ertoe om bij elk gebruik van de Site normaal en redelijk te handelen en op geen enkele manier de goede werking ervan te belemmeren.

De Klant verbindt zich er in het bijzonder toe om niet:

 • de normale gegevensstroom die wordt uitgewisseld als onderdeel van het gebruik van de site, verstoren, vertragen, blokkeren of wijzigen;
 • de snelheid waarmee de inhoud van de site scrolt te versnellen op een zodanige manier dat de werking ervan wordt gewijzigd of gewijzigd;
 • enige andere actie te ondernemen die een gelijkwaardig verstorend effect heeft op de functionaliteit van de Site;
 • op frauduleuze wijze toegang krijgen tot de toegangssystemen van de site, deze onderhouden, belemmeren of verstoren.

Overtreding van de dwingende bepalingen van dit artikel 2.4 onderwerpt de Klant en alle personen die eraan hebben deelgenomen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties voorzien door de wet.

 

 

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN

Onze producten zijn elk het onderwerp van een beschrijving die op de site verschijnt en waarin hun essentiële kenmerken worden vermeld. In geval van twijfel of indien bijkomende informatie vereist is, kan de Klant contact opnemen met onze Klantenservice , waarvan de contactgegevens in artikel 11 hieronder staan.

De foto's van onze producten worden aan klanten gecommuniceerd en hebben een contractuele waarde.

De producten die op de Site worden aangeboden, voldoen aan de geldende Franse wetgeving en de in Frankrijk geldende normen.

De verantwoordelijkheid van ons bedrijf kan niet worden aangegaan in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Klant om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten die hij wil bestellen te importeren of te gebruiken.

 

 

ARTIKEL 4 - PRIJS

4.1 De prijzen van de producten zijn aangegeven, in euro alle taksen inbegrepen (BTC), exclusief leverings- en transportkosten vermeld vóór de validatie van de bestelling en bovendien gefactureerd.

De leverings- en transportkosten variëren afhankelijk van het type geleverde producten en het geografische gebied van levering. Het totaal door de Klant verschuldigde bedrag wordt vermeld op de orderbevestigingspagina.

De verkoopprijs van het product is die van kracht op de dag van de bestelling.

In het geval van een prijsactie verbindt ons bedrijf zich ertoe de actieprijs toe te passen op elke bestelling die tijdens de actieperiode wordt geplaatst.

Elke wijziging in het btw-tarief wordt automatisch doorgevoerd in de prijs van de producten en het bedrag van de leverings- en transportkosten.

4.2 Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op de dag van de bestelling door de Klant.

4.3 De producten blijven eigendom van ons bedrijf tot de volledige betaling van hun prijs aan ons bedrijf.

 

 

ARTIKEL 5 - BESCHIKBAARHEID

Onze productaanbiedingen en hun prijzen zijn geldig, bij gebrek aan een specifieke duuraanduiding, zolang ze zichtbaar zijn op de Site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van een of meerdere producten nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, behalve in geval van overmacht voorzien in artikel 15 hieronder, wordt de Klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. De terugbetaling van de betaalde sommen zal gebeuren uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de betaling van de prijs door de Klant.

 

 

ARTIKEL 6 - BESTELLING

6.1 Tot op heden verwerkt ons bedrijf geen bestellingen en klachten uit andere landen dan Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Italië, Duitsland, Roemenië, Luxemburg, Nederland en Portugal.

De Klant kan zijn bestelling enkel online plaatsen indien hij zich duidelijk heeft geïdentificeerd door het invoeren van zijn Toegangscodes die strikt persoonlijk voor hem zijn.

6.2 Het bestelproces is als volgt:

 • Keuze van producten en hoeveelheden en toevoeging aan het winkelmandje
 • Keuze van bezorgmethode
 • Keuze van betaalmethode
 • Validatie van de inhoud van het winkelmandje door op de knop "bestellen met betalingsverplichting" te klikken
 • Bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden
 • Betalingsvalidatie
 • Ontvangst van het ontvangstbewijs dat zo snel mogelijk door ons bedrijf is verzonden en dat de bestelling en betaling bevestigt

Alvorens op de knop "bestelling bevestigen" te klikken, kan de klant tijdens deze verschillende fasen de details van zijn bestelling en de totale prijs visualiseren en terugkeren naar de vorige pagina's om eventuele fouten te corrigeren of zijn bestelling mogelijk te wijzigen.

6.3 De bestelling wordt pas definitief wanneer deze door ons bedrijf is bevestigd door de ontvangstbevestiging van de bestelling naar de klant te sturen naar het door deze laatste opgegeven e-mailadres.

De contractuele informatie en de algemene voorwaarden zullen uiterlijk bij de levering van de producten door ons bedrijf worden bevestigd.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te annuleren of te weigeren met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling of als de bestelde hoeveelheden producten abnormaal hoog zijn voor een niet-commerciële individuele klant.

 

 

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

7.1 Vanaf ontvangst van de producten heeft de Klant een termijn van 14 volle dagen om het contract te herroepen, zonder reden of kosten, behalve de retourkosten die dan voor zijn rekening komen (tenzij de uitoefening van het herroepingsrecht te wijten is aan een fout van ons bedrijf bij de voorbereiding van de bestelling of in het geval van de uitvoering van de wettelijke of conventionele garantie) waarvan het geschatte bedrag varieert afhankelijk van het type product en het gewicht ervan. Deze prijs varieert tussen 20 en 150 €. Wanneer de termijn van 14 dagen afloopt op een zaterdag, zondag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Alleen de prijs van het (de) geretourneerde product(en) wordt terugbetaald evenals de initiële verzendkosten daarvan. Deze terugbetaling zal zo snel mogelijk gebeuren en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten door ons bedrijf. De terugbetaling van de prijs van deze producten zal gebeuren volgens de initiële betalingsmethode die door de Klant werd gebruikt op het moment van aankoop. Onder rembours wordt om welke reden dan ook niet geaccepteerd.

Retourzendingen moeten door de klant worden gedaan met een aankoopbewijs (factuur of leveringsbon) rechtstreeks naar het depot van onze LOGIDAV-logistiek op 4 Rue du Courson - 94320 THIAIS na het maken van een afspraak. Indien de Klant wenst dat de producten door ons bedrijf bij hem thuis worden afgehaald, dient hij eerst de transportkosten aan dat depot te betalen. De producten dienen in de originele staat, in de originele verpakking te worden geretourneerd en mogen weer te koop worden aangeboden.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend zodra de bestelling is geplaatst, nog voordat de producten bij de Klant zijn afgeleverd.

In het geval dat de producten zijn geleverd, kan dit herroepingsrecht alleen worden aanvaard voor producten die uiterlijk 14 dagen na de beslissing van de klant om te herroepen zijn geretourneerd en op voorwaarde dat ze nieuw, compleet worden geretourneerd (in het bijzonder met hun accessoires). , in hun originele staat, hun originele verpakking, en kunnen opnieuw te koop worden aangeboden .

Producten die in het bijzonder onvolledig, bedorven, beschadigd, bevlekt of bevuild worden geretourneerd door de Klant, worden niet teruggenomen.

Elk product dat is beschadigd of waarvan de originele verpakking is beschadigd in omstandigheden die verder gaan dan de eenvoudige opening, kan dus niet worden terugbetaald.

7.2. Avant tout retour de produit, le Client devra impérativement se munir de sa facture ou de son bon de livraison et de contacter notre Service Clients dont les coordonnées figurent à l'article 11 qui lui indiquera la marche à suivre pour un traitement plus rapide de son dossier.

7.3. Evenzo kan de Klant, om de uitoefening van het herroepingsrecht te vergemakkelijken, indien hij dat wenst, alvorens de producten terug te sturen, het "herroepingsformulier" invullen dat bij elke bestelling is gevoegd of te vinden is in het gedeelte "Mijn account" van de site. .

 

 

ARTIKEL 8 - BETALING

8.1 Betalingsvoorwaarden

Betalen voor producten kan:

- of per creditcard (creditcard, visa, Eurocard, MasterCard) rechtstreeks op de Site of door te bellen met onze Klantenservice op 01 43 75 11 18. De kaart wordt gedebiteerd zodra de bestelling is opgenomen. Als bankgegevens telefonisch worden doorgegeven, worden deze automatisch vernietigd zodra de betaling is gevalideerd.

- of per cheque op naam van SARL DAVLI en verzonden met de details van uw bestelling naar het volgende adres: SARL DAVLI 221, rue Paul Vaillant Couturier - 94140 ALFORTVILLE. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de cheque, die direct wordt opgehaald. Bijgevolg begint de leveringstermijn te lopen vanaf de ontvangst van de cheque en kan daarom worden gewijzigd ten opzichte van de datum die op de dag van het plaatsen van de bestelling wordt vermeld.

- ofwel door 3 keer of 4 keer per creditcard te gebruiken
Betaaloplossing in 3 of 4 termijnen met Visa, Mastercard of American Express creditcard waarmee de betaling van de bestelling gespreid kan worden in 3 of 4 afschrijvingen volgens het volgende schema:
Voor betaling in 3 termijnen met Creditcard
• 1e vervaldag op de dag van uw bestelling: 1/3 van het bedrag van het winkelmandje + eventuele administratiekosten
• 2e deadline: 30 dagen na uw bestelling van 1/3 van het bedrag van de winkelwagen
• 3e deadline: 60 dagen na uw bestelling van 1/3 van het bedrag van het winkelmandje.
Voor betaling in 4 termijnen met Creditcard
• 1e vervaldag op de dag van uw bestelling: 1/4 van het bedrag van het winkelmandje + eventuele administratiekosten
• 2e deadline: 30 dagen na uw bestelling van 1/4 van het bedrag van de winkelwagen
• 3e deadline: 60 dagen na uw bestelling van 1/4 van het bedrag van het winkelmandje.
• 4e deadline: 85 dagen na uw bestelling van 1/4 van het bedrag van het winkelmandje.

Gespreide betaling aangeboden door Alma.
Als u uw bestelling in termijnen betaalt, accepteert u de klantvoorwaarden van Alma . evenals de speciale voorwaarden van Alma voor klanten van Davli SARL .

- of via overschrijving op onze rekening. De bestelling wordt pas definitief in behandeling genomen na de effectieve overboeking van de beschikbare fondsen op de rekening van ons bedrijf en de levertijden beginnen pas te lopen vanaf deze overschrijving (houd rekening met 3-4 werkdagen)

De contactgegevens van onze CIC-rekening zijn als volgt: RIB: Bankcode: 30066 - Agentschapcode: 10646 - Rekeningnummer: 00020285001

RIB-sleutel: 21 -  Domiciliëring: CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

IBAN: FR76 3006 6106 4600 0202 8500 121

BIC: CMCIFRPP [ccb1]

rekeninghouder: DAVLI SARL

8.2 Zekeren

De Site is uitgerust met het 3D Secure-systeem voor het beveiligen van online betalingen waardoor de Klant de verzending van zijn bankgegevens kan versleutelen. Betaling voor bestellingen gebeurt via ATOS Betaling via Crédit du Nord.

8.3 Te late of niet-betaling

Elke betaling na de overeengekomen betalingstermijn zal leiden tot de automatische toepassing, na voorafgaande ingebrekestelling verzonden per aangetekende brief met ontvangstbewijs, van rente berekend tegen het tarief van 3 (drie) maal de wettelijke rente, over het bedrag inclusief belasting resterend vanwege ons bedrijf. De rente loopt vanaf de overeengekomen betalingsdatum tot de dag van volledige betaling.

De vertragingsrente zal contant of per cheque worden betaald na ontvangst van de overeenkomstige factuur.

Bovendien behoudt ons bedrijf zich het recht voor om bij niet-betaling op de vervaldag de betrokken bestelling automatisch te beëindigen, 48 (achtenveertig) uur na verzending van een ingebrekestelling verzonden per aangetekende brief met verzoek om 'ontvangstbericht'. bleef tevergeefs. In dat geval wordt (worden) de door de Klant betaalde termijn(en) geacht te zijn verworven door ons bedrijf, bij wijze van boetebeding, die ook gerechtelijk kan vragen om vergoeding van al zijn schade.

Ten slotte kan ons bedrijf alle lopende bestellingen van de Klant opschorten.

 

 

ARTIKEL 9 - LEVERING

9.1 Algemeen

De producten worden geleverd op het afleveradres dat door de klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling, als hij er niet voor kiest om ze op te halen in het depot van onze logistiek medewerker LOGIDAV

De Klant is verplicht alle nodige zorgvuldigheid te betrachten om de levering tot een goed einde te brengen. Als zodanig moet hij alle informatie verstrekken die essentieel is voor de levering (exact adres, digitale code, derde partij die gemachtigd is om de producten in zijn afwezigheid te ontvangen, enz.) aanbieder.

Bij gebrek aan dergelijke informatie kan ons bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor een leveringsfout. In een dergelijk geval worden de producten teruggestuurd naar het magazijn van onze LOGIDAV-logistiek en moet de klant contact opnemen met onze klantenservice , waarvan de contactgegevens in artikel 11 hieronder staan, om kennis te nemen van de stappen die moeten worden gevolgd om de producten terug te krijgen besteld. . Ons bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het tijdstip van herstel door de Klant van zijn producten.

Vóór elke bestelling moet de Klant controleren of ons bedrijf de producten in zijn land levert en, indien dit niet mogelijk is, contact met ons opnemen, indien nodig, voor een persoonlijke schatting met betrekking tot het transport van de producten.

Bij het niet leveren van de goederen door nalatigheid van de Klant, kunnen de verzendkosten niet worden vergoed.

9.2 Levertijden

9.2.1 De leveringstermijn van elk product wordt aan de Klant aangegeven voordat hij zijn bestelling plaatst.

Bestellingen worden over het algemeen binnen 3 werkdagen na ontvangst verwerkt, behalve tijdens uitverkoop en promoties wanneer de verwerkingstijd 6 werkdagen kan bedragen.

Bestellingen die op zaterdag of zondag worden ontvangen, worden vanaf de volgende maandag verwerkt.

Bestellingen die op een feestdag worden ontvangen, worden vanaf de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Bij betaling per cheque wordt de bestelling pas verwerkt na ontvangst van de cheque. Bijgevolg begint de leveringstermijn te lopen vanaf de ontvangst van de cheque en kan daarom worden gewijzigd ten opzichte van de datum die op de dag van het plaatsen van de bestelling wordt vermeld.

In geval van betaling met kredietkaart gaat de leveringstermijn lopen vanaf de aanvaarding van de betaling door ons bedrijf.

Bij uitgestelde betaling op krediet in 3 maandelijkse termijnen via onze kredietpartner Franfinance gaat de leveringstermijn pas lopen vanaf de definitieve kredietverlening.

Bij betaling per bankoverschrijving begint de leveringstermijn pas te lopen vanaf de daadwerkelijke overboeking op onze rekening.

De beschikbare producten worden over het algemeen binnen 3 dagen na verwerking van de bestelling geleverd.

Indien de bij het plaatsen van de bestelling aangekondigde leveringstermijn de Klant niet past, heeft hij steeds de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren.

9.2.2 De producten worden geleverd door onze vervoerder nadat vooraf een afspraakdatum is vastgelegd met de Klant.

De producten worden met de hand aan de Klant geleverd (tegen handtekening en op vertoon van identiteitsbewijs). Als de klant afwezig is tijdens de levering, worden de producten teruggestuurd naar het depot van onze logistieke LOGIDAV-logistiek, Rue du Courson 4 - 94320 Thiais, waar de klant ze moet ophalen en er zal geen terugbetaling van de leveringskosten plaatsvinden.

9.3 Levering vertraging

Indien de producten niet zijn geleverd 7 dagen na de deadline, behalve in geval van overmacht bedoeld in artikel 15 hieronder, kan de Klant zijn bestelling annuleren door zijn verzoek, per aangetekend schrijven met verzoek om '' ontvangstbevestiging, te sturen naar onze klantenservice, wiens contactgegevens staan vermeld in artikel 11 hieronder.

De Klant kan zijn betaling terugkrijgen onder de voorwaarden voorzien in artikel 10 hieronder.

In geval van te late levering en als de producten zijn verzonden, kan de klant ook zijn bestelling annuleren en terugbetaling van de producten vragen (volledig teruggestuurd, in hun originele staat en vergezeld van het origineel van de aankoopfactuur van de producten) zoals evenals de retourkosten.

In ieder geval kan levering binnen de termijn alleen plaatsvinden als de klant op de hoogte is van zijn betalingen aan ons bedrijf.

9.4 Leveringsvoorwaarden

De vervoerder zal rechtstreeks contact opnemen met de Klant via de telefoonnummers die deze laatste bij het plaatsen van zijn bestelling heeft opgegeven om hem een leveringsafspraak aan te bieden.

De producten komen aan op vastgebonden en gefilmde pallets (met uitzondering van de hoofdeinden en sommige modellen stoelen, banken en voetenbankjes die klaar zijn om te worden gemonteerd of al gemonteerd zijn volgens de voorwaarden van de bestelling).

De vervoerder is nimmer bevoegd de ongemonteerde geleverde producten te monteren.

De levering van producten gebeurt niet bij de klant thuis maar bij de eerste toegangsdeur van zijn gebouw, de levering van de producten aan de deur van het appartement blijft onder de verantwoordelijkheid van de klant.

De Klant kan bij zijn bestelling uitdrukkelijk verzoeken om levering van de producten bij hem thuis, tegen betaling van extra kosten en na akkoord van de Klant op basis van een vooraf vastgestelde prijsopgave. Voor meer informatie over deze service dient de Klant contact op te nemen met onze Klantenservice .

9.5 Leveringsproblemen

9.5.1 Aangezien de levering van de producten wordt uitgevoerd door een door ons bedrijf gekozen dienstverlener, reizen de producten daarom voor risico en gevaar van ons bedrijf, behalve in specifieke gevallen.

De Klant is verplicht bij ontvangst de staat van de verpakking en de hoeveelheid geleverde producten te controleren en eventuele voorbehouden bij beschadiging en/of ontbrekende producten op de leveringsbon aan te geven, waarvan hij een kopie dient te bewaren.

Zo moet de door de vervoerder verstrekte leveringsbon bij levering door de klant worden ondertekend en gedateerd en vormt het een bewijs van levering van de goederen.

De ondertekening van deze bon bevestigt de conformiteit van de producten met de bestelling van de Klant en de correcte levering van de goederen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle nodige controles uit te voeren bij het uitpakken van het product voor het vertrek van de vervoerder en om eventuele reserveringen te maken.

Elke klacht met betrekking tot de levering van producten moet door de Klant, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, binnen 72 uur na ontvangst worden bevestigd bij onze Klantendienst , waarvan de contactgegevens vermeld staan in artikel 11 hieronder. U kunt ook een e-mail sturen naar het volgende adres : [email protected]

9.5.2 In het geval dat de klacht door ons bedrijf wordt aanvaard, kan de Klant genieten van de terugbetalingsvoorwaarden voorzien in artikel 10 hieronder.

Bij gebreke van een klacht binnen de voornoemde termijnen, worden de producten geacht te voldoen aan en aanvaard te zijn door de Klant.

 

 

ARTIKEL 10 - LEVERING VAN PRODUCTEN

10.1 Terugname van het product uit het depot

Ons bedrijf geeft de Klant de mogelijkheid om tijdens de validatie van zijn bestelling de goederen op eigen kosten en risico te komen afhalen.

Als deze optie door de klant wordt gekozen, moet hij eerst contact opnemen met onze klantendienst voordat hij de goederen ophaalt in het depot van onze LOGIDAV-logistiek, gevestigd 4 Rue du Courson - 94320 Thiais .

BIJ HET OPHALEN VAN DE BESTELLING MOET DE KLANT DE VOLGENDE ONDERDELEN VOORSTELLEN:

 • een identiteitsbewijs
 • De bevestigingsmail van de bestelling

Indien de persoon die de bestelling komt afhalen niet de Klant is, moet deze persoon komen met:

 • Zijn identiteitsbewijs
 • Een door de Klant ondertekende en opgestelde volmacht
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de Klant als het een natuurlijk persoon is of een kopie van een Kbis van minder dan drie maanden als het een rechtspersoon is.

De doorlooptijd voor het ter beschikking stellen van onze producten op het depot is over het algemeen 2 uur nadat de bestelling is verwerkt.

De te recupereren producten worden 25 kalenderdagen bewaard in het depot van onze logistiek medewerker LOGIDAV

Na deze periode behoudt Menzzo zich het recht voor om de Klant maandelijks opslagkosten van 10% van het orderbedrag in rekening te brengen.

De Klant kan op elk moment de status van zijn bestelling volgen door in te loggen op zijn account of door onze Klantendienst te bellen, waarvan de contactgegevens in artikel 11 staan. Zodra ons bedrijf overgaat tot het verzenden van de producten, een e-mail naar de Klant wordt gestuurd.

Op de dag van de afhaling van zijn goederen uit het depot van onze logistiek medewerker LOGIDAV, Rue du Courson 4 - 94320 Thiais , moet de Klant een afhaalbon ondertekenen.

Het is dan aan hem om zijn pakketten te inspecteren in aanwezigheid van de persoon die de bestelling plaatst en eventuele afwijkingen (schok, beschadiging van het pakket, barst, kleurconsistentie, enz.) op de afhaalbon te melden.

Dus, en om de verkoper te beschermen tegen elke beschadiging van het product tijdens het transport, moet elke afwijking die zichtbaar en opgemerkt wordt door de klant bij het openen van het product ter plaatse worden gemeld wanneer de producten worden opgehaald om overeenstemming te kunnen bereiken over de voorwaarden van de product. 'omruiling of terugbetaling van het defecte product.

Uiteraard behoudt de klant het voordeel van zijn herroepingsrecht en de wettelijke garanties bepaald in de artikelen L217-4 tot 14 van het consumentenrecht.

Het laden en transporteren van de Producten is dan uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

10.2 Probleem met nieuw product en retouren

De klant heeft bij een verhuizing uit het depot een termijn van één werkdag om ons het geconstateerde gebrek te melden.

De klant heeft bij een levering een termijn van 2 werkdagen om ons op de hoogte te stellen van het geconstateerde gebrek.

De klant heeft 3 werkdagen de tijd om ons het geconstateerde gebrek te melden indien hij dit aangetekend doet.

De producten moeten nieuw, compleet (vooral met hun accessoires), in hun originele verpakking worden geretourneerd. en begeleid van het origineel van de factuur.

Ook hier behoudt de klant ongetwijfeld het voordeel van zijn herroepingsrecht en dat van de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de aankoop van het product bij onze diensten.

 

 

ARTIKEL 11 - VERGOEDING

De terugbetaling van producten in de gevallen bedoeld in de artikelen 9.3, 9.5 en 12 zal gebeuren binnen een termijn van minder dan of gelijk aan 14 dagen volgend op de verzending van de aangetekende brief met verzoek om ontvangstbevestiging van de Klant of producten teruggestuurd door de laatste. .

Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, vindt de terugbetaling altijd plaats volgens de initiële betalingsmethode die door de Klant werd gebruikt op het moment van zijn aankoop. Onder rembours wordt om welke reden dan ook niet geaccepteerd.

In het geval van een commercieel gebaar van de klantendienst, zal deze binnen de 30 werkdagen tussenkomen ten voordele van de Klant.

 

 

ARTIKEL 12 - SERVICE KLANTEN

Voor informatie of vragen over een bestelling is onze Klantenservice bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Tel: 01 43 75 11 18 (type 2) (gratis nummer vanaf een vaste lijn)

E-mailadres: [email protected]

Adres: DAVLI-MENZZO 221 rue Paul Vaillant couturier 94140 Alfortville

 

 

ARTIKEL 13 - GARANTIES

13.1 Wettelijke garanties

De Klant profiteert van de wettelijke garanties van overeenstemming van de goederen met het contract en verborgen gebreken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in bijlage A van deze Algemene Voorwaarden. (Artikelen L217-4 tot L217-14 van het Consumentenwetboek en 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek)

De toepassing van deze garantie veronderstelt het voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Het defect mag niet het gevolg zijn van abnormaal of oneigenlijk gebruik van het product.

- Het defect mag niet het gevolg zijn van normale slijtage of veroudering van het product.

- het geretourneerde product overeenkomt met het product dat de klant daadwerkelijk heeft ontvangen (of is komen afhalen) zonder beschadiging, wijziging of tussenkomst van welke aard dan ook.

Schade ontstaan door een externe oorzaak (val, schok, etc.), abnormale hitte, vochtigheid (roest, zoutgehalte, oxidatie) of schade als gevolg van het niet naleven van de montage-instructies zijn daarom uitgesloten van garantie.

In geval van gebrek aan overeenstemming van het product, en in toepassing van de artikelen L217-9 tot L217-11 van de Consumentenwet, heeft de klant de keuze tussen reparatie en vervanging van het goed. In het geval van deze onmogelijkheid of kennelijk onevenredige kost rekening houdend met de waarde van de goederen of het belang van het gebrek, is ons bedrijf niet verplicht om te werk te gaan volgens de methode gekozen door de klant.

Anderzijds verbindt hij zich ertoe het defecte product te herstellen of te vervangen zonder kosten voor de Klant.

In overeenstemming met de geldende wetgeving, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om de Klant de goedkoopste oplossing op te leggen.

De klant kan alleen de prijs van het product terugkrijgen of een deel daarvan vergoed krijgen als aan de voorwaarden van artikel L217-10 van de Consumentenwet is voldaan, namelijk:

 • Als de gevraagde oplossing niet kan worden geïmplementeerd binnen een maand na de klacht van de koper (artikel L217-9 van de consumentencode)
 • Of als deze oplossing niet zonder groot ongemak voor laatstgenoemde kan zijn gezien de aard van het goed en het gebruik dat hij zoekt.

De bepalingen van dit artikel beletten niet dat de Klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht voorzien in artikel 7 hierboven.

13.2 Dienst na verkoop

Verzoeken in het kader van garanties moeten per e-mail worden gestuurd naar onze klantenservice [email protected] of per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar DAVLI-MENZZO, 221, Rue Paul Vaillant Couturier - 94140 ALFORTVILLE

 

 

ARTIKEL 14 - ECO-PARTICIPATIE

In overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot eco-participatie voor meubels, is ons bedrijf gevoelig voor het inzamelings-, sorteer- en recyclingproces van meubelafval.

Door het opzetten van een individueel systeem kan elke koper zijn product door ons bedrijf laten terugnemen, zodat het het afval van meubelstukken kan sorteren en recyclen.

 

De uiteindelijke verkoopprijs van het product is inclusief een deelname aan het opzetten en ontwikkelen van dit inzamelsysteem.

 

In het geval van een wens om een product terug te nemen dat binnen het regelgevend kader van eco-meubels valt, heeft de koper de mogelijkheid om contact op te nemen met onze klantenservice op het volgende adres: [email protected]

 

 

ARTIKEL 15 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

15.1 Alle beelden, foto's, teksten, commentaren, werken, illustraties, tekeningen en afbeeldingen die op de Site worden gereproduceerd, zijn onderworpen aan auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten voor de hele wereld. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site is daarom ten strengste verboden.

15.2 De Klant verbindt zich ertoe de producten en alle hem ter kennis gebrachte informatie niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van ons bedrijf en zodat dit gebruik geen inbreuk of oneerlijke concurrentie vormt.

 

 

ARTIKEL 16 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN INTERNET

Ons bedrijf verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang, de raadpleging en het gebruik van de site te beveiligen in overeenstemming met de gebruiksregels van internet.

De Site is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht of het optreden van een gebeurtenis buiten de controle van ons bedrijf en behoudens eventuele storingen en onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking van de Site.

Onderhoudsinterventies mogen uitgevoerd worden zonder voorafgaande verwittiging van de Klanten. 

De Klant verklaart de kenmerken en de limieten van internet te aanvaarden, en in het bijzonder zijn technische prestaties, de responstijden om gegevens te raadplegen, op te vragen of over te dragen en de risico's verbonden aan de veiligheid van de communicatie.

In dit verband erkent de Klant dat:

 • het gebruik van de Site is op eigen risico; de Site is voor hem toegankelijk "zoals hij is" en volgens zijn beschikbaarheid;
 • materiaal dat door de Klant is gedownload of op een andere manier is verkregen tijdens het gebruik van de Site, is op eigen risico;
 • de Klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computer of voor elk verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dit materiaal of van het raadplegen van de Site;
 • het is daarom hun verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die via de site circuleren;
 • geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de Klant van ons bedrijf of tijdens het gebruik van de Site kan garanties creëren die niet uitdrukkelijk voorzien zijn door de Algemene Voorwaarden;
 • de Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Site maakt;
 • de mededeling van zijn toegangscodes of in het algemeen van informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd, gebeurt onder zijn eigen verantwoordelijkheid;
 • het is aan de Klant om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de technische kenmerken van zijn apparatuur hem in staat stellen de Site te raadplegen.

 

 

ARTIKEL 17 - OVERMACHT

Geen van beide partijen zal zijn contractuele verplichtingen zijn nagekomen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht.

Elk onweerstaanbaar feit of elke omstandigheid, buiten de partijen, onvoorzien, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die niet kan worden voorkomen door de laatste, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen, zal worden beschouwd als een toevallige gebeurtenis of van overmacht.

De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere binnen 48 werkuren na de datum waarop zij kennis krijgt, op de hoogte stellen.

Partijen zullen dan binnen 5 dagen bij elkaar komen om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van de opdracht zal worden voortgezet. Indien de toevallige gebeurtenis of overmacht langer dan 15 dagen duurt, kan de bestelling van producten door de benadeelde worden beëindigd door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen.

 

 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Frans, dat in ieder geval als de enige taal van partijen zal worden beschouwd.

De interpretatie en de uitvoering van de algemene voorwaarden, evenals alle handelingen die de voortzetting of het gevolg daarvan zouden zijn, zullen onderworpen zijn aan het Franse recht en dit, ongeacht de plaats van levering van de producten, de plaats van plaatsing van bestelling, de nationaliteit van de klant en zijn adres.

In het geval van een geschil zal een minnelijke schikking worden nagestreefd met prioriteit boven elke juridische actie. Hiertoe wordt de klant verzocht contact op te nemen met onze Klantenservice, waarvan de contactgegevens in artikel 12 hierboven vermeld zijn, met vermelding van zijn naam, voornaam, adres, e-mailadres en, indien van toepassing, zijn klantenreferentie.

In toepassing van ordonnantie 2015-1033 en krachtens artikel L616-1 van de Consumentenwet kan de ontevreden klant gratis gebruik maken van de MEDYCIS-bemiddelingsdienst.

De bemiddelingsdienst kan per e-mail worden gecontacteerd via de site: www.medicys.fr , telefonisch op 01 49 70 15 93 of per post op het volgende adres: MEDICYS - bemiddelingscentrum en minnelijke schikking van gerechtsdeurwaarders - 73, Boulevard de Clichy, 75009 - Parijs, Frankrijk .

Mediation streeft naar een minnelijke en gepersonaliseerde oplossing voor geschillen tussen cliënten en ons bedrijf, een alternatief voor langdurige en dure rechtsmiddelen. De bemiddelaar (PayPal, Fia-net, marktplaatsen) is noch rechter noch arbiter; het is een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke derde partij van ons bedrijf.

Als de bemiddeling mislukt, is elk geschil dat voortvloeit uit de algemene voorwaarden en/of een bestelling die naar ons bedrijf wordt gestuurd en/of een verkoop door ons bedrijf onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken, zelfs in het geval van garantie of meerdere gedaagden of incidentele eis.

 

 

ARTIKEL 19 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Overeenkomstig de wet 78–17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, verzamelt Menzzo de persoonlijke gegevens van de klant met het oog op de verwerking van zijn bestelling, het opstellen van facturen door Menzzo en in voorkomend geval van de identificatie van de klant.

"Persoonlijke gegevens" verwijst naar informatie over de Klant als natuurlijke persoon die vrijwillig door de Klant wordt meegedeeld. Persoonlijke gegevens omvatten dus nominatieve gegevens (zoals namen, voornamen, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, gebruikersnaam, wachtwoord, enz.).

Menzzo verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van haar klanten slechts te bewaren voor de periode die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking of voor een wettelijk bepaalde termijn.

 

Menzzo beschermt de privacy van de Klant door de geldende wetgeving te respecteren.

 

Menzzo deelt de Klant mee dat deze geautomatiseerde verwerking van informatie is aangemeld bij de CNIL onder nummer 1636993.

 

In overeenstemming met de Franse wet "Informatique et Libertés" nr. 78–17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet nr. 2004–801 van 6 augustus 2004, heeft de klant het recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende informatie en '' een recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kan de Klant ofwel een formulier invullen dat hem door Menzzo op de Site ter beschikking wordt gesteld door op de knop "CONTACT MET ONS" te klikken, of een brief sturen naar het volgende adres:

 

Service klant Menzzo

221 rue Paul Vaillant Couturier

94140 Alfortville

 

Bovendien stelt de informatie die op de site wordt gecommuniceerd Menzzo ook in staat om met zijn uitdrukkelijke toestemming nieuwsbrieven naar de klant te sturen om hem op de hoogte te houden van lopende commerciële activiteiten, evenementen georganiseerd door Menzzo en om het nieuws van laatstgenoemde te volgen.

 

De Klant behoudt echter de mogelijkheid om dergelijke nieuwsbrieven te weigeren, hetzij door zijn toestemming niet te geven tijdens de registratie en/of validatie van zijn bestelling, hetzij door kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn contactgegevens voor het verzenden van commerciële aanbiedingen. De Klant kan zijn verzoek indienen door ofwel op de uitschrijflink in elk elektronisch bericht te klikken, ofwel schriftelijk op het hierboven vermelde adres. 

 

ARTIKEL 20 - WEBBACONS

Ons bedrijf kan ook vertrouwen op webbeacon-technologieën om de site beter te configureren voor een optimale service. Een webbaken is een .GIF-pixelbestand waarmee een site de gebruikers kan tellen die elke pagina hebben bekeken of die bepaalde cookies hebben geactiveerd. Deze tags kunnen zich op specifieke pagina's van de Sites bevinden of kunnen worden opgenomen in elektronische promotionele berichten. Wanneer een bezoeker deze pagina's bezoekt, genereert het systeem een anoniem signaal van dit bezoek, welk signaal vervolgens kan worden verwerkt door onze diensten of door onze verkopers. Deze webbakens werken in synergie met cookies. De Klant kan, indien zijn browser dit toelaat, bepaalde webbakens deactiveren door de cookies die eraan verbonden zijn te weigeren.

 

 

ARTIKEL 21 - FIA-NET

Elke aankoop op de Site biedt Klanten die dit wensen deel te nemen aan de "rated site-premium site"-operatie georganiseerd door FIA-NET SA.

Door middel van twee tevredenheidsenquêtes, waarvan het doel is om de kwaliteit van de aan u geleverde service te meten tijdens de aankoop, kan de klant zijn persoonlijke ervaring met ons bedrijf delen en delen met de internetgemeenschap op de FIA-NET-site .

Deze vragenlijsten worden u waarschijnlijk toegestuurd door FIA-NET of door ons bedrijf na voorafgaande toestemming van uw kant, per e-mail of door het verschijnen van een pop-up na uw aankoop. De informatie die binnen deze twee vragenlijsten wordt verzameld, is onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor FIA-NET SA verantwoordelijk is.

Gedeeltelijke reacties of het uitblijven van een antwoord op een van de twee tevredenheidsvragenlijsten hebben geen invloed op de voortgang van uw bestelling en de verwerking ervan.

FIA –NET SA en ons bedrijf zijn de enige ontvangers van de aldus verzamelde persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens zullen door FIA-NET worden gebruikt in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder die met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 heeft de Klant te allen tijde het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens door te schrijven, per post en door zijn identiteit te rechtvaardigen, om:

FIA-NET IT en Civil Liberties afdeling
Behandeling nr. 896150
3, rue Saint-Lazare
75009 - PARIJS

 

 

bijlage A

Artikel L. 217-4 van de Consumentenwet

De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.
Het komt ook tegemoet aan elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit haar wordt opgedragen door het contract of onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

 

Artikel L. 217-5 van de Consumentenwet

Het goed voldoet aan het contract:
1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
- als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die deze in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;
- als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2° Of als het de kenmerken heeft die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

 

Artikel 217-7 van de Consumentenwet

Het gebrek aan overeenstemming dat optreedt binnen een termijn van vierentwintig maanden vanaf de levering van de goederen, wordt vermoed te bestaan op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
Voor verkochte tweedehands goederen is deze termijn gesteld op zes maanden.
De verkoper kan dit vermoeden aanvechten als het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of het ingeroepen gebrek aan overeenstemming.

 

Artikel L.217-8 van de Consumentenwet

De koper is gerechtigd te verlangen dat de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Hij kan de conformiteit echter niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek dat hij kende of niet kon negeren toen hij het contract aanging. Hetzelfde geldt wanneer het gebrek zijn oorsprong vindt in de materialen die hij zelf heeft geleverd.

 

Artikel L.217-9 van de Consumentenwet

Bij gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen herstelling en vervanging van de goederen.
De verkoper mag echter niet handelen volgens de keuze van de koper indien deze keuze een kennelijk onevenredige kost met zich meebrengt in vergelijking met de andere modaliteit, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit niet mogelijk is, te werk te gaan volgens de door de koper niet gekozen methode.

 

Artikel L. 217-10 van de Consumentenwet

Als reparatie en vervanging van het goed niet mogelijk is, kan de koper het goed retourneren en de prijs laten terugsturen of het goed houden en een deel van de prijs laten terugbetalen.
Dezelfde faculteit staat voor hem open:
1° Indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing met toepassing van artikel L. 217-9 niet kan worden uitgevoerd binnen een maand na de klacht van de koper;
2° Of als deze oplossing niet kan worden gedaan zonder groot ongemak voor laatstgenoemde, rekening houdend met de aard van het goed en het gebruik dat het zoekt.
De afwikkeling van de verkoop kan echter niet worden uitgesproken als het gebrek aan overeenstemming gering is.

 

Artikel L. 217-11 van de Consumentenwet

De bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 worden zonder kosten voor de koper toegepast.
Deze zelfde bepalingen staan de toekenning van schadevergoeding niet in de weg.

 

Artikel L. 217-12 van de Consumentenwet

De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na levering van de goederen.

 

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de klant het niet heeft verworven, of niet zou hebben verworven. een lagere prijs gegeven, als hij ze had gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.